parallax background

Algemene voorwaarden


Toepasselijkheid

De volgende Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle adviescontracten en andere diensten van Pink E-Learning BV. Deze voorwaarden maken deel uit van elk gesloten contract, tenzij in detail anders is overeengekomen. Zij zijn ook van toepassing op toekomstige zakelijke relaties met de klant, zonder dat deze opnieuw uitdrukkelijk behoeven te worden opgenomen. Afwijkende voorwaarden van de cliënt, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op deze AV zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Pink E-Learning BV zijn aanvaard. Dit geldt ook indien de algemene bedrijfs- en/of leveringsvoorwaarden van de klant uitdrukkelijk van de hand zijn gewezen.

Inhoud van de opdracht

De opdrachtvoorwaarden, de procedure en de aard van de te leveren werkdocumenten of opleidingsinhoud worden geregeld in de schriftelijke overeenkomsten van de contracterende partijen. Pink E-Learning BV kan bij de uitvoering van haar verplichtingen gebruik maken van de diensten van deskundige derden.

Auteursrecht en gebruiksrechten, eigendom

Alle door Pink E-Learning BV opgestelde ontwerpen, concepten, ideeën, werken, etc. zijn auteursrechtelijk beschermt. Alle door Pink E-Learning BV geleverde diensten mogen derhalve niet zonder toestemming van Pink E-Learning BV worden gebruikt of verwerkt buiten het contractuele doel. In geval van overdracht van rechten wordt de toepasselijkheid daarvan in termen van ruimte, tijd en inhoud uitsluitend beheerst door de contractuele afspraken of het doel van het contract. De rechten worden pas overgedragen aan de Cliënt na volledige betaling van de totale opdracht. Het eigendom van de werkresultaten van Pink E-Learning BV gaat pas over op de opdrachtgever na volledige betaling van de opdracht.

Uitsluiting van concurrentie; geheimhouding

Pink E-Learning BV is verplicht de opdrachtgever te informeren over mogelijke concurrentievermenging met andere ondernemingen en verleent op verzoek uitsluiting van concurrentie voor nader ten gunste van Pink E-Learning BV te bepalen product- en dienstgebieden. Pink E-Learning BV is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke feiten die haar in de loop van de uitvoering van het contract bekend zijn geworden. De opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van alles wat de onafhankelijkheid van de medewerkers van Pink E-Learning BV in gevaar zou kunnen brengen.

Honorarium

Voor zover geen vast honorarium is overeengekomen, zal betaling geschieden op basis van de op dat moment geldende tarieven van Pink E-Learning BV naar werkelijke besteding. Alle kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever. Voor dagelijkse onkosten en reizen per auto gelden de prijzen volgens de op dat moment geldende prijslijst van Pink E-Learning BV. De overeengekomen prijzen zijn exclusief de wettelijke belasting over de toegevoegde waarde. Facturen zijn onmiddellijk na ontvangst zonder aftrek betaalbaar. Verrekening met tegenvorderingen of het doen gelden van een retentierecht zijn slechts toegestaan indien de vorderingen van de klant niet worden betwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.

Kosten van derden

Kosten van derden en bijkomende kosten, zoals de kosten voor het inschakelen van bevoegde derden, dienen na overlegging van bewijsstukken afzonderlijk aan Pink E-Learning BV te worden vergoed, tenzij een forfaitaire overeenkomst is gesloten. Pink E-Learning BV is gerechtigd alle voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke externe diensten in naam en voor rekening van de opdrachtgever uit te besteden.

Vastleggen van de dienst

De opgedragen diensten kunnen niet worden geannuleerd. Binnen een periode van 12 maanden na het verstrekken van de opdracht dienen vaste data voor de uitvoering van de opdracht te worden overeengekomen en uitgevoerd. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, wordt hem 100% van het honorarium in rekening gebracht. Indien een overeengekomen datum voor de uitvoering van de dienst door Pink E-Learning BV niet kan worden gehaald door overmacht, ziekte, ongeval of andere omstandigheden waarvoor Pink E-Learning BV niet verantwoordelijk is, is Pink E-Learning BV gerechtigd met uitsluiting van iedere verplichting tot schadevergoeding, de diensten op een nieuw overeen te komen datum in te halen of door een andere medewerker te laten uitvoeren. Indien de opdrachtgever een vast overeengekomen datum niet kan nakomen of in verzuim is met de aanvaarding van de diensten, geldt de volgende regeling: Bij uitstel in de periode van 4 tot 2 maanden voor de overeengekomen datum van uitvoering van de dienst wordt 50%, daarna 100% van het honorarium plus eventueel gemaakte kosten van derden als annuleringskosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid

Voor schade van welke aard dan ook, die opzettelijk of door grove nalatigheid, in geval van letsel aan leven, lichaam of gezondheid ook eenvoudig nalatig, door de opdrachtgever is veroorzaakt, is hij onbeperkt aansprakelijk. In het geval van een eenvoudige nalatige schending van een verplichting, waarvan de nakoming van herkenbaar bijzonder belang is voor het bereiken van het doel van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Pink E-Learning BV beperkt tot de voor de overeenkomst typische, voorzienbare directe schade. In deze gevallen is de aansprakelijkheid van Pink E-Learning BV, ongeacht de rechtsgrond, eveneens beperkt tot het bedrag van de opdrachtsom per schadegeval en jaar. De som van de vorderingen van alle gerechtigden die uit een uniforme prestatie ontstaan, dient als schadegeval te worden opgevat. Voor het overige is aansprakelijkheid voor schade door eenvoudige nalatigheid uitgesloten. Indien de klant een verzekering van het bedrag door een aansprakelijkheidsverzekeraar wenst, dient de klant hierop te wijzen. In dit geval draagt de klant de kosten van de hogere verzekering, indien een dergelijke verzekering kan worden verkregen. Het onderzoek van juridische kwesties, in het bijzonder op het gebied van auteursrecht, mededingingsrecht en merkenrecht, valt niet onder de verantwoordelijkheid van Pink E-Learning BV. Pink E-Learning BV is derhalve niet aansprakelijk voor de juridische toelaatbaarheid van de inhoud en/of vormgeving van de werkresultaten. Indien door derden jegens Pink E-Learning BV aanspraken worden gemaakt op een voorlopige voorziening of schadevergoeding e.d. vanwege de vormgeving en/of inhoud van de werkresultaten, vrijwaart de opdrachtgever Pink E-Learning BV van aansprakelijkheid.

Slotbepalingen

De plaats van uitvoering voor levering en betaling alsmede de plaats van jurisdictie voor alle geschillen tussen de contracterende partijen is Amsterdam, voor zover de opdrachtgever een koopman, een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is. De bevoegde rechter is ook voor anderen dan de zojuist genoemde personen bevoegd, indien de opdrachtgever geen algemeen bevoegde rechter in Nederland heeft, onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst zijn woonplaats en/of plaats van vestiging buiten Nederland verplaatst of indien zijn woonplaats en/of plaats van vestiging of gewone verblijfplaats op het tijdstip van het instellen van de vordering niet bekend is. De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen en voorwaarden laat de geldigheid van de rest van de overeenkomst onverlet. Een ongeldige clausule wordt vervangen door een aanvullende interpretatie van het contract. Tenzij anders overeengekomen, is Nederlands recht ook van toepassing op contractuele betrekkingen met buitenlandse cliënten.


 
BOEK EEN DEMO
Nederlands